Committee

HPC Asia Steering Committee

Chair: Taisuke Boku (Univ. of Tsukuba)

David Abramson (UQ)

Pavan Balaji (ANL)

Wuchun Feng (VT)

Soonwook Hwang (KISTI)

David Kahaner (ATIP)

Jaejin Lee (SNU)

Fang-Pang Lin (NCHC)

Yutong Lu (SYSU)

Satoshi Matsuoka (RIKEN)

Bernd Mohr (JSC)

Hiroshi Nakashima (Kyoto Univ.)

Serge Petiton (MDLS)

Depei Qian (BUAA)

Mitsuhisa Sato (RIKEN)

Satoshi Sekiguchi (AIST)

Putchong Uthayopass (KU)

Jeffery Vetter (ORNL)

HPC Asia 2020 Organizing Committee

General chair: Takeshi Iwashita (Hokkaido Univ.)
General vice-chair:Daisuke Takahashi (Univ. of Tsukuba)
Local arrangement chair:Katsuki Fujisawa (Kyushu Univ.)
Program committee co-chair:Takahiro Katagiri (Nagoya Univ.)
Program committee co-chair:Jaejin Lee (SNU)
Proceedings chair & Vice PC chair:Rio Yokota (TITech)
Workshop chair:Ken'ichi Itakura (JAMSTEC)
Poster chair:Satoshi Ohshima (Nagoya Univ.)
Exhibition chair:Takashi Shimokawabe (UTokyo)
Finance chair:Akihiro Fujii (Kogakuin Univ.)
Publicity chair:Takeshi Fukaya (Hokkaido Univ.)
Liaison with SC:Taisuke Boku (Univ. of Tsukuba)

HPC Asia 2020 Program Committee

Program committee co-chair:Takahiro Katagiri (Nagoya Univ.)
Program committee co-chair:Jaejin Lee (SNU)
Proceedings chair & Vice PC chair:Rio Yokota (TITech)

Application and Algorithms Track

Co-Chair:Fumihiko Ino (Osaka Univ.)
Co-Chair:Anshu Dubey (ANL))
Jacir Luiz Bordim (UnB)
Aparna Chandramowlishwaran (UC Irvine)
I-Hsin Chung (IBM)
Christoph Federrath (ANU)
Kohei Fujita (UTokyo)
Lin Gan (THU)
Kazuhiko Komatsu (Tohoku Univ.)
Dongwook Lee (UC Santa Cruz)
Weiguo Liu (SDU)
Che-Rung Roger Lee (NTHU)
Hatem Ltaief (KAUST)
Akira Naruse (NVIDIA)
Masao Okita (Osaka Univ.)
Jose E. Roman (UPV)
Subodh Sharma (IIT Delhi)
Reiji Suda (UTokyo)
Katsuyo Thornton (U-M)
Didem Unat (Koc Univ.)
Mohamed Wahib (AIST)
Chao Yang (LBNL)
Wei Xue (THU)

Programming Models and Systems Software Track

Co-Chair:Kento Sato (RIKEN)
Co-Chair:Todd Gamblin (LLNL)
Jens Domke (RIKEN)
Balazs Gerofi (RIKEN)
Jaejin Lee (SNU)
Shigang Li (ETH Zurich)
Miquel Pericas (Chalmers Univ. of Tech.)
Guangming Tan (CAS)
Jingling Xue (UNSW)
Yunquan Zhang (CAS)
Andrew Younge (SNL)
Stephen Herbein (LLNL)
Tianqi Xu (PFN)

Data, Storage and Visualization Track

Co-Chair:Ryousei Takano (AIST)
Co-Chair:Shadi Ibrahim (INRIA)
Suren Byna (LBNL)
Yong Chen (TTU)
Matthieu Dorier (ANL)
Bingsheng He (NUS)
Thomas Lambert (INRIA)
Jay Lofstead (SNL)
Xiaosong Ma (QCRI)
Suzanne McIntosh (NYU)
Diana Moise (Cray)
Ramon Nou (BSC)
Bruno Raffin (INRIA)
Xuanhua Shi (HUST)
Shinji Sumimoto (Fujitsu)
Amelie Chi Zhou (SZU)

Architectures and Networks Track

Co-Chair:Takeshi Nanri (Kyushu Univ.)
Co-Chair:Ren-Shuo Liu (NTHU)
Yuichiro Ajima (Fujitsu)
August F.Y. Chao (NCHC)
Wei-Chiu Chuang (Cloudera)
Ryusuke Egawa (Tohoku Univ.)
Hidetsugu Irie (UTokyo)
Koji Inoue (Kyushu Univ.)
Masaaki Kondo (UTokyo)
Michihiro Koibuchi (NII)
Xiaoyi Lu (OSU)
Yoshiyuki Morie (RIKEN)
Hung-Wei Tseng (UC Riverside)